ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

 ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

 

ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3

 

ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 4