minibibleyoel

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ หัวข้อ “หนังสือประกาศกโยเอล ประกาศกมาลาคีี และ ประกาศกโอบาดีย์” โดย...บาทหลวง ผศ. วสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน เป็นวิทยากร ในวันเสาร์ที่ 5, 12, 19 และ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 เวลา 09.00-12.00 น. อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM Meeting ID: 806 526 7851

เชิญสแกน QR CODE เข้าไลน์กลุ่ม “2022 อบรมพระคัมภีร์”
เพื่อรับรหัสเข้าห้องเรียน Zoom
และรับเอกสารประกอบการอบรม
ติดต่อ อ.มนต์สิงห์เพิ่มเติมในไลน์กลุ่ม