Get Adobe Flash player

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร ตอนที่ 40 ยอห์น 20-21 ตอนที่ 2

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก