Get Adobe Flash player

01

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ปรารถนาให้สมาชิกของสหพันธ์ฯ จัดให้ปี ค.ศ.2020 เป็นปีพระวาจาของพระเจ้า (Year of the Word of God) ตั้งแต่อาทิตย์แรกของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2019 จนถึง วันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020 ฉลองนักบุญเยโรม เพื่อฉลองสองเหตุการณ์ คือ
1) ปี ค.ศ. 2019 ครบ 50 ปี การก่อตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF)

2) ปี ค.ศ. 2020 ครบ 1600 ปีมรณกรรมของนักบุญเยโรม นักแปลพระคัมภีร์คนสำคัญ ผู้ได้พยายามทำให้ พระคัมภีร์เข้าใจง่าย โดยภาษา “ธรรมดา” ที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน(ในสมัยนั้น) เพื่อทำให้พระวาจาของพระเจ้าที่บันทึกเป็นอักษรเข้าถึงทุกคนได้ นักบุญเยโรมกระตือรือร้นทำให้พระคัมภีร์เข้าถึงประชาชนได้ ดังที่ท่านสอนอย่างมั่นใจว่า “การไม่รู้พระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” ดังนั้น แผนกพระคัมภีร์ฯ จึงจัดทำโครงการฉลองปีพระวาจาของพระเจ้า (Year of the Word of God) สำหรับคริสตชน ให้คริสตชนมีโอกาสฉลองปีพระวาจาของพระเจ้าร่วมกันด้วย ได้รับการศึกษาอบรมด้านพระคัมภีร์ เพื่อปลูกฝังความเชื่อให้เข้มแข็ง บำรุงหล่อเลี้ยงชีวิตตามจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า มีความมั่นใจในการเป็นศิษย์พระคริสต์ตามฐานะ และพร้อมที่จะเป็นศิษย์ธรรมทูตที่แท้จริงมากขึ้น
     ดังนั้น แผนกพระคัมภีร์ ร่วมกับเขตปกครองวัด เขต 1-6 จึงจัดโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือกิจการอัครสาวกในระดับครอบครัว วัดและโรงเรียน ร่วมรณรงค์การอ่านฯ ไปด้วยกัน ประมาณ 5 เดือน
ต่อจากนั้นทางแผนกพระคัมภีร์ ร่วมกับแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล พระสงฆ์ นักบวช ผู้บริหารโรงเรียน สภาภิบาล ครูผู้ประสานงานพระคัมภีร์ เขต 1-6 ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน ร่วมกันจัดโครงการแข่งขันพระคัมภีร์ Family Bible Quiz 2020 ระดับเขต และกิจกรรมพระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครสาวกในระหว่างการแข่งขันฯ ด้วย โดยใช้วันอาทิตย์ครึ่งวัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8,15,22 และ 28 พฤศจิกายน -วันอาทิตย์ที่ 6 และ 13 ธันวาคม 2020 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีพระวาจาของพระเจ้าด้วยกันในระดับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานฯ ทั้งหมด 825 คน ดังนี้

table

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก