Get Adobe Flash player

feb06

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จัดอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ หัวข้อ “ประกาศกฮักกัยและประกาศกเศคาริยาห์” จำนวน 2 เสาร์ คือ วันเสาร์ที่ 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2021 รูปแบบออนไลน์ โปรกรรม Google Meet  ณ ห้องประชุม บ้านผู้หว่าน ในการถ่ายทอดสด   โดยมีคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะสติกมาติน (ซึ่งคุณพ่อเป็นวิทยากรเป็นปีที่ 7 ตั้งแต่ปี ค.ศ.2015 -ปัจจุบัน )  มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 60 คน  ขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ให้การสนับสนุนในโครงการนี้ และขอขอบคุณ คุณพ่อวิทยากร และผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกท่าน  พบกับการอบรมครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2021 รูปแบบออนไลน์เช่นเดิม

 

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อวสันต์

frwasan01

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก