Get Adobe Flash player

01

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2019 อบรมพระวรสารยอห์นครั้งที่2 ให้กับครูคำสอนเขต 4 จำนวน 29 ท่านและโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 1ท่าน ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการเรียงลำดับเหตุการณ์ การเล่าเรื่อง การล้างเท้าให้แก่กันและกันเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าได้กระทำกับอัครสาวก การวิเคราะห์เหตุการณ์ในพระคัมภีร์ ประยุกต์ใช้และมีส่วนร่วม. ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติและทำให้เป็นจริงในชีวิต สุดท้ายมีการมอบรางวัลแด่คุณครูทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมการอบรมพระคัมภีร์เป็นอย่างดี และมอบวุฒิบัตรโดยซิสเตอร์ทัศนะ ทิพย์สนิท ผอ.โรงเรียนเซนต์เทเรซา เขต4 ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนทุกท่านที่สนับสนุนให้คุณครูคำสอนได้เพิ่มพูนความรู้พระคัมภีร์

และขอขอบคุณคุณพ่อสุขุม กิจสงวนเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ซิสเตอร์และบุคลากรของโรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ทุกท่านที่ให้บริการอาหาร สถานที่อย่างดีด้วย

และขอขอบคุณศูนย์ NCCที่มาบริการหนังสือสื่อการสอนคำสอน และพระคัมภีร์และศาสนภัณฑ์ให้กับคุณครูโอกาสนี้

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก