Get Adobe Flash player

000

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล ร่วมกับ พระสงฆ์ มาเซอร์ คุณครูผู้ประสานงานพระคัมภีร์ จิตตาภิบาล ครูคำสอน และสัตบุรุษ เขต 3 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม Family Bible Quiz 2020 เขต 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2020 ณ วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง โดยจัดแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์"หนังสือกิจการอัครสาวก” และร่วมกิจกรรม พระคัมภีร์ จำนวน 49 ทีม ๆละ2 คน รวม 100 คน คุณพ่อ สามเณรใหญ่บ้านเณรแสงธรรม คุณครู เจ้าหน้าที่แผนกพระคัมภีร์ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานธรรมทูต 17 คน และศูนย์อบรมคริสต ศาสนธรรมระดับชาติ ร่วมออกบู้ธจำหน่ายพระคัมภีร์ 6 คน รวมทั้งหมด 121 คน โดยมี คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดและประธานการแข่งขันฯ ร่วมกับอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข และแผนกพระคัมภีร์ดำเนินการแข่งขันฯ ด้วยคำถามพระคัมภีร์กิจการอัครสาวก จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที

และในระหว่างที่รอกรรมการตรวจคำตอบการแข่งขันฯ มีกิจกรรมพระคัมภีร์ หนังสือกิจการอัครสาวก โดยคุณสมบัติ งามวงศ์และทีมงานคุณครูคำสอนที่ช่วยกันจัดกิจกรรม และมีการออกบู้ธจำหน่ายพระคัมภีร์ หนังสือบำรุงศรัทธาและศาสนภัณฑ์จากศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ ในบริเวณหน้าวัด ด้วย
ในตอนท้ายมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตร โดยคุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ เป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ร่วมกับสามเณรใหญ่บ้านเณรแสงธรรม คือ บราเดอร์รัฐพล งามอัฌชา ฝึกงานอภิบาลที่วัดซางตาครู้สศึกษา บราเดอร์ ชาญณรงค์ แก้วก่อง และบราเดอร์ สาโรช เมธีพิทักษ์กุล ฝึกงานอภิบาลวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ และมอบของที่ระลึกขอบคุณคุณบราเดอร์ทั้ง 3 ท่าน คุณครูที่ทำหน้าที่ประสานงานและกรรมการฯจัดการแข่งขันฯ และเจ้าหน้าที่ที่ช่วยงานฯ ทุกท่าน และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ แผนกพระคัมภีร์ มอบของที่ระลึกขอบคุณ คุณพ่อบัณฑิตย์ ประจงกิจ เจ้าอาวาสวัดพระแม่สกลสงเคราะห์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ บุคลากร และอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ด้วย
แผนกพระคัมภีร์ ขอขอบคุณคุณพ่อ มาเซอร์ สภาภิบาล คุณครูผู้ประสานงานพระคัมภีร์ ครูจิตตาภิบาล ครูคำสอน และสัตบุรุษ เขต 3 ทุกท่านที่มาร่วมงานพระคัมภีร์ในวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพร

001

รายงานข่าวโดย...ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ 
ภาพข่าวโดย...วิมลรัตน์ กิจบำรุง

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก