Get Adobe Flash player

0000

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการพระคัมภีร์เพื่อการอภิบาล “ผู้หว่าน” โดยปีนี้จัดเป็นรุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - วันที่ 5 ธันวาคม 2020 เป็นเวลา 40 วัน มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมดังนี้ พระสงฆ์ 2 ซิสเตอร์ 9 นวกนารี 1 อัสปีรันต์ 3 เณรเล็ก 2 ฆราวาส 10 รวม 27 ท่าน โดยมีคุณพ่อทัศนุ หัตการกุล ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ และอาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข รองผู้จัดการแผนกฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีคณาจารย์เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์จากศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และราชบุรี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

ตลอดการเดินทาง 40 วัน กลุ่มผู้หว่านรุ่นที่ 6 ได้ใช้ชีวิตหมู่คณะและทำกิจการร่วมกันมากมาย ช่วงสองวันสุดท้ายได้มีการนำเสนอโครงการที่จะนำกลับไปช่วยพัฒนาและส่งเสริมความเชื่อคริสตชนตามที่ต้นสังกัดได้ส่งมา
อนึ่งวันที่ 27 พฤศจิกายน 2020 คุณพ่อทัศนุ ได้นำกลุ่มผู้หว่านเข้าคำนับและขอพรจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ณ บ้านอับราฮัม
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
1. ยอแซฟ รุ่งธิพงษ์ ลาดูแฮ บ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา (คณะพระมหาไถ่)
2. อันตน สุริวงค์ กระจ่างโชคแก่น บ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา (คณะพระมหาไถ่)
3. ซิสเตอร์กอแร็ตตี อัญชลี สมบูรณ์พูลเพิ่ม คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ
4. ซิสเตอร์มารีอา ปทุมพร มั่งคั่งสง่า คณะแม่พระแห่งพระตรีเอกภาพ
5. ซิสเตอร์เทเรซา แห่งอาวีลา วิมลมาน ศรีเมือง คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์
6. ซิสเตอร์แบร์นาแด็ต วนิดา เดโชชัยไกวัล คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
7. ซิสเตอร์มารีอา สายทอง ธรรมสรณ์กูล คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ
8. ซิสเตอร์เลารา สุกัญญา รักบ้านไทย คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน)
9. ซิสเตอร์แคธทารีน พวงทอง กองโขน คณะภคินีแพร่ธรรมแห่งพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (แม่ปอน)
10. ซิสเตอร์มารีอา สุจิตตรา บัวขันธ์ คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่
11. ซิสเตอร์แบร์นาแด๊ต ดวงดาว พรรณนภาไพร คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่
12. แบร์นาแด๊ต สายทิพย์ อิทธิกรไพศาล คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
13. อันนา สุธิตา ปุละเสทยัง คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
14. มักดาเลนา กุลธิดา สุสิริรัตน์จรัส คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
15. มารีอา เจนจิรา แซ่ต๋าว คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
16. โยอันนา นันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ กลุ่มฆราวาสธรรมทูตหญิง วัดนักบุญมาร์โก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
17. มารีอา รัตนา กิจชลวิวัฒน์ วัดเซนต์แอนโทนี อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
18. เทเรซา สมศรี กาญจนเดชากุล วัดนักบุญเทเรซา หนองจอก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
19. อันนา บรรทม ศรีมุกดา วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
20. มารีอา พรทิพย์ หอมสุคนธ์ วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
21. ยอห์นบัปติสต์ ประพันธ์ โสตถินิรันดร องค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
22. เทเรซา ธัญพร ป้องศรี องค์กรคริสตชนฆราวาส อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
23. มารีอา ปริยากร ฉายแก้ว แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี
24. เทเรซา อนงค์ ชัยกิจตระกูล วัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง สังฆมณฑลราชบุรี
25. อันนา วารุณี ธีรพารุ่งเรือง วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย สังฆมณฑลราชบุรี
26. คุณพ่อเปาโล สมควร หมายแม้น สังฆมณฑลราชบุรี
27. คุณพ่อดอมินิกซาวีโอ นที ธีรานุวรรตน์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

search

เรียนพระคัมภีร์กับคุณพ่อสมเกียรติ

S 20815889

คลิปวีดีโอเสียงประกาศก